#noestimates: using throughtput as a metric to predict progress

Vasco Duarte ( ALE Hangout with Vasco Duarte: No Estimates @ 41:50 )